Imprezy firmowe a bezpieczeństwo

Imprezy firmowe! Co warto wiedzieć o zagwarantowaniu bezpieczeństwa?

Do wniosku o wydanie opinii sanitarnej organizator powinien dodać między innymi następujące informacje o planowanej imprezie masowej: nazwę organizatora; rodzaj i nazwę imprezy masowej; miejsce przeprowadzenia imprezy; czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy; wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej; informacje o liczbie miejsc w obiekcie lub na terenie, gdzie będzie zorganizowana impreza oraz o przewidywanej maksymalnej liczbie uczestników; wynik badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jeśli było wykonane nowe przyłącze, jeżeli chodzi o imprezy firmowe http://www.everal.pl/gry-integracyjne/; graficzny plan obiektu (terenu) na którym ma być zrealizowana impreza masowa, oraz jego opis zawierający: oznaczenie punktów pomocy medycznej; oznaczenie punktów czerpalnych wody do picia; liczbę i rozmieszczenie ustępów publicznych dla uczestników imprezy; rozmieszczenie punktów gastronomicznych; liczbę oraz rozmieszczenie punktów sprzedaży piwa; oznaczenie lokalizacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich liczbę; sposób utrzymania terenu w należytej czystości w czasie trwania imprezy, a także uporządkowanie terenu po jej zakończeniu (umowy na sprzątanie oraz umowy na odbiór odpadów stałych i ścieków). Dodatkowe wymagania konieczne do uzyskania pozytywnej opinii sanitarnej może za każdym razem określić właściwy ze względu na miejsce odbywania się imprezy państwowy inspektor sanitarny – pamiętajmy o tym stawiając na imprezy firmowe. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub zgodnie z ustalonym terminarzem, organizator imprezy masowej na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia musi zawiadomić o tym fakcie m.in. właściwego państwowego inspektora sanitarnego (art. 30 ust.4 ww. ustawy). Kryteria stosowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy wydawaniu opinii sanitarnej. Wydając opinię sanitarną (w formie postanowienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny bierze pod uwagę następujące kryteria: na terenach otwartych za wymaganą liczbę sanitariatów, w obiektach stacjonarnych lub przenośnych, przyjmuje się, w związku z brakiem jednoznacznych przepisów w tym zakresie, taką, jak w wytycznych do projektowania sal sportowych, boisk i stadionów tj. 1 oczko ustępowe na 100 uczestników imprezy firmowe.

Sposób postępowania z odpadami komunalnymi, oraz z odpadkami z punktów gastronomicznych powinien odpowiadać przepisom ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami), organizator powinien wyznaczyć sposób gromadzenia tych odpadów oraz wskazać uprawnionych odbiorców tych odpadów. Uczestnicy imprez masowych mogą korzystać z żywienia w zakładach żywienia zbiorowego np. restauracjach, zakładach małej gastronomii, oraz dokonywać zakupu środków spożywczych w obiektach ruchomych i tymczasowych, takich jak namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży np. przyczepy gastronomiczne, automaty uliczne do sprzedaży żywności w nakierowaniu na imprezy firmowe. Pomieszczenia te powinny mieć dostęp do umywalek do mycia rąk, żeby móc utrzymać właściwą higienę personelu (zapewnione higieniczne mycie i suszenie rąk, oraz warunki do przebierania się personelu). Powierzchnie kontaktujące się z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia oraz w miarę potrzeby dezynfekcji w aspekcie imprezy firmowe. Muszą być gładkie, zmywalne, odporne na korozję oraz nietoksyczne materiały. Trzeba zapewnić odpowiednią ilość gorącej oraz zimnej wody pitnej. Zapewnić odpowiednie warunki, a także udogodnienia dla higienicznego składowania oraz usuwania niebezpiecznych, niejadalnych substancji, a także odpadów płynnych i stałych. Zapewnić odpowiednie warunki dla utrzymania i kontrolowania właściwych warunków termicznych żywności.

Ciekawostką jest, że decydując się na imprezy firmowe nie należy zapominać, że coraz częstsze wybryki chuligańskie na stadionach Europy oraz świata spowodowały konieczność podjęcia działań, które mają na celu przeciwdziałanie dewiacyjnym zachowaniom kibiców piłkarskich. Publiczność piłkarska, tworząc specyficzną subkulturę, składa się głównie z młodych ludzi, w wieku do 25 lat, pochodzących z miast, oraz biorących bardzo aktywnie udział w spotkaniach piłkarskich swojej ulubionej drużyny, jeżeli chodzi o imprezy firmowe. Są to z reguły osoby pracujące, mające własne źródło utrzymania i minimum średnie wykształcenie. Zasadniczy wpływ na uczestnictwo w subkulturze kibiców piłkarskich ma środowisko, w którym żyją i się wychowują. Jednym z ważniejszych dokumentów jakie odnoszą się do powyższych działań jest „Europejska konwencja w sprawie przemocy oraz ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a zwłaszcza meczów piłki nożnej” nr 120 uchwalona 19 sierpnia 1985 roku w Strasburgu. 

Dla zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, organizatorzy zawsze współpracują z lokalnymi służbami medycznymi. Podkreślić trzeba, że istotą sukcesu logistycznego zabezpieczenia imprezy masowej, jest odpowiednia koordynacja zasobów medycznych, przeszkolony i doświadczonych w prowadzeniu zabezpieczania medycznego imprez masowych personel, sprzęt medyczny, a także sprawna łączność. Kluby wykonują zadania wskazane w ust. 1, zwłaszcza przez Klubowych Koordynatorów ds. Współpracy z Kibicami (SLO). Kluby muszą wymagać od stowarzyszeń kibiców, aby kładły one szczególny nacisk na standardy dobrego zachowania swoich członków, oraz by eliminowały członkostwo osób, które są zaangażowane w jakiekolwiek formy chuligaństwa, czy też antyspołeczne zachowania. Kluby muszą nalegać, aby stowarzyszenia kibiców podejmowały skuteczne próby, aby zapewnić nie zabieranie i nie spożywanie przez kibiców alkoholu, podczas zorganizowanych wyjazdów na mecze, oraz nie zabierania i nie używania przez kibiców przedmiotów niebezpiecznych. Ma to znaczenie w aspekcie stawiania na imprezy firmowe. Imprezy o charakterze masowym organizowane są w różnych miejscach, dlatego zabezpieczając je trzeba każdą z nich rozpatrywać indywidualnie. Nie można określić szablonowo jakiego rodzaju zagrożenia mogą mieć miejsce orz jakie będą ich skutki. Dlatego istotne jest, by miejsce gdzie ma się ona odbyć, a także najbliższe jej sąsiedztwo zostały dokładnie skontrolowane, natomiast uwagi o występujących nieprawidłowościach, przekazane organizatorom. W obiekcie, w którym planowana jest impreza muszą być spełnione, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, odpowiednie wymogi, pozwalające zapobiec bądź zminimalizować skutki powstałego zagrożenia. Zalicza się do nich między innymi określenie bezpiecznej odległości między sektorami, w których przebywać będą ludzie, należyte przygotowanie oraz zabezpieczenie dróg i wyjść ewakuacyjnych monitorowanych przez służby ochrony, zapewnienie odrębnych dróg ewakuacji dla osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie obiektu, jeżeli zachodzi taka konieczność, w większą liczbę podręcznego sprzętu gaśniczego. Organizator powinien również zapewnić właściwe dojazdy do obiektu służbom ratowniczym, oraz wyznaczyć miejsce, które mogłoby być w razie potrzeby wykorzystane na stanowisko dowodzenia, jeżeli chodzi o imprezy firmowe.

Dodatkowo w gestii organizatora jest zabezpieczenie imprezy od strony medycznej przez tak zwane zespoły pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jeśli w pobliżu obiektu przebiegają trasy przewozu materiałów niebezpiecznych, trzeba także poczynić uzgodnienia z przewoźnikami oraz odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo służbami w celu skierowania transportów na trasy zastępcze. Podczas imprezy o charakterze masowym na otwartym terenie rodzaj mogącego wystąpić zagrożenia uzależniony jest od jej typu. Inne zagrożenie towarzyszy koncertom rockowym, podczas których największe zagrożenie jest ze strony ognia mogącego powstać na skutek używania materiałów pożarowo niebezpiecznych i pirotechnicznych, dużego poboru energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia oraz nagłośnienia koncertu czy też używania palnych materiałów dekoracyjnych, jeżeli chodzi o imprezy firmowe.

Jeszcze inne może mieć miejsce na przykład w czasie rajdów samochodowych bądź wizyt ważnych osobistości. W tym drugim przypadku występują często znaczne utrudnienia związane z zabezpieczeniem operacyjnym rejonu, gdyż na krótko przed, jak i w czasie przejazdu kolumny pojazdów rządowych niemożliwy jest przejazd przez wyznaczoną trasę nawet dla samochodów PSP. Zasadą powinno być rozmieszczanie sił oraz środków po obu stronach tej trasy, co nie tylko ułatwi, ale również skróci czas dotarcia do miejsca zdarzenia, gdziekolwiek by ono nie powstało. Dodatkowo należy zwracać uwagę na obiekty stwarzające zagrożenie, takie jak stacje benzynowe, które mieszczą są wzdłuż wyznaczonej trasy przejazdu lub miejsca odbywania się imprezy. Muszą one być nie tylko odpowiednio zabezpieczone, ale na kilka godzin przed oraz na czas trwania imprezy wyłączone z użytku w aspekcie imprezy firmowe. Również skontrolowane powinny być zakłady o dużym lub zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej oraz inne obiekty stosujące materiały niebezpieczne, znajdujące się w pobliżu tras przejazdu. W czasie obowiązywania ustawy ze względów bezpieczeństwa występowały przypadki ograniczania przez PSP liczby osób mogących brać udział w imprezie, zazwyczaj gdy stwierdzono trudności w zapewnieniu bezpiecznej ewakuacji lub prowadzenia prac modernizacyjnych w obiektach. Trzeba tutaj dodać, iż bezpieczna pojemność obiektu, stadionu, hali może być często mniejsza, niż ilość osób, która fizycznie może się zmieścić. 

Decydując się na imprezy firmowe należy mieć świadomość, że analizując stan bezpieczeństwa trzeba brać pod uwagę często pomijany element, jakim jest wytrzymałość konstrukcji budowlanych, trybun, podestów oraz zadaszeń. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku imprez plenerowych, gdy rozstawiane są obiekty tymczasowe (namioty, zadaszenia, sceny), których sposób mocowania w momencie anomalii pogodowych budzi wiele wątpliwości. Ponadto częstym zagrożeniem na imprezach masowych są pokazy sztucznych ogni. Pokazy takie powinny być realizowane przez profesjonalne firmy, wymóg taki stawia PN dla kl. III), z dala od zabudowań, lasu, parkingów, z zachowaniem stref ochronnych, biorąc pod uwagę panujące warunki atmosferyczne jak wiatr. Całość pokazu powinna być zabezpieczona przez osoby, które mogą podjąć natychmiastowe gaszenie nie spalonych elementów wyrobów pirotechnicznych – nie zapominajmy o tym stawiając na imprezy firmowe.