Jak uzyskać rozwód

Pozew o rozwód lub separację kieruje do sądu małżonek, który nie chce dłużej pozostawać w związku małżeńskim z uwagi na wystąpienie między nim, a współmałżonkiem trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Prawo rodzinne mówi o tym, ze aby uzyskać rozwód należy napisać pozew. W uzasadnieniu pozwu należy wskazać najważniejsze przyczyny, które doprowadziły do trwałego rozpadu związku małżeńskiego oraz wskazać dowody na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie dowody w postaci: świadków – imiona i nazwiska oraz adresy świadków oraz okoliczności, na które świadkowie mieliby składać zeznania, zdjęć, listów, rachunków i innych dokumentów.

Pozew składa jeden z małżonków.

Nie można dostać rozwodu bez procesu sądowego, bo w polskim prawie rozwiązywanie małżeństwa podlega kontroli państwa. Sama chęć zainteresowanych to za mało. Rozwieść ich może tylko sąd według takiego kodeksu jak prawo rodzinne. Pozew musi też zawierać uzasadnienie i wskazanie okoliczności faktycznych, które przemawiają za udzieleniem rozwodu. Czyli trzeba po prostu napisać, dlaczego uważamy, że powinniśmy się rozstać. Pismo podpisujemy i kierujemy do sądu okręgowego w ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania. Wymieniamy też, jakie załączniki do niego dołączamy. W pozwie rozwodowym możemy też dodatkowo zażądać dokonania podziału majątku wspólnego lub rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu. Te elementy sąd będzie rozpoznawał tylko na nasz wniosek i jeżeli nie będzie to powodowało nadmiernego opóźnienia samej sprawy rozwodowej. Dlatego dobrze jest rozważyć omówienie wcześniej z drugą stroną, propozycji rozstrzygnięć.

Najlepiej udać się do adwokata i zapoznać z takim kodeksem jak prawo rodzinne, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Podstawą udzielenia rozwodu nie jest wola, czy uznaniowa chęć sędziego, lecz spełnienie przesłanek ustawowych, które na ten rozwód pozwalają czyli trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Tej trwałości nie da się zdefiniować przedziałem czasowym. Może to być nawet dość krótki okres, gdy sytuacja jest jednoznaczna. Ale zwykle przyjmuje się, że jakiś okres musi minąć, a szanse, że małżonkowie wrócą do siebie są znikome.