Skaling i piaskowanie a przedsiębiorstwo wykazujące dochody

Skaling i piaskowanie to usługi wykonywane przez przedsiębiorstwo! Co firma powinna wiedzieć o rozliczaniu się z fiskusem?

Wiele osób zadaje sobie pytanie jak wygląda zakres przedmiotowy odpowiedzialności ukierunkowany na skaling i piaskowanie. W art. 31 ustawy systemowej ustawodawca zastosował termin „należności z tytułu składek”, do których zaliczył: składki, odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkową opłatę. Jednocześnie w przepisie odsyłającym ukazał tylko niektóre regulacje art. 107 Ordynacji, w tym między innymi § 2 pkt 2 i 4. W związku z czym właściwym wydaje się pogląd, według którego odpowiedzialność osób trzecich obejmuje składki, odsetki za zwłokę i koszty postępowania egzekucyjnego.

W zakresie odpowiedzialności nie mieszczą się już koszty upomnienia i dodatkowa opłata ukierunkowana na skaling i piaskowanie http://odent.pl/oferta/zabiegi-higieniczne/. Tym samym jest to odpowiedzialność węższa od zakresu odpowiedzialności przedsiębiorcy. Z ekonomicznego punktu widzenia różnica między wysokością zobowiązań, czyli dłużnika oraz osoby trzeciej, może być niezauważalna, to należy pamiętać, że znajomość art. 107 o.p. może mieć ważne znaczenie przy kształtowaniu sytuacji prawnej tych osób przez ZUS . W decyzji organ rentowy, poza innymi elementami, powinien szczegółowo określić wysokość zobowiązania konkretnej osoby. W tym miejscu należy postawić pytanie: czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przenieść odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorcy, za które on sam odpowiadał jako osoba trzecia ukierunkowany na skaling i piaskowanie.

Odnosząc się do tego pytania wątpliwości, trzeba znów wskazać powoływane już przepisy ustawy systemowej, czyli art. 24 ust. 2 i art. 31 w zw. z art. 107 § 1 Ordynacji, które nie pozostawiają wątpliwości co do intencji ustawodawcy. Sposób ich sformułowania przez użycie określenia należności z tytułu składek oznacza, że przeniesienie tej odpowiedzialności ograniczone zostało do należności składkowych, a nie na przykład statusu prawnego płatnika dotyczącego skaling i piaskowanie. Tak więc brak jest uzasadnienia do przyjęcia, że wymienione wyżej regulacje mogą być rozumiane rozszerzająco. Przeciwne, odmienne stanowisko doprowadziłoby do ustawowego absurdu, czyli tak zwanego łańcuszka odpowiedzialności osób trzecich. Nie można także wykluczyć sytuacji, w której jedna i ta sama osoba odpowiadałaby za zobowiązania więcej niż jednego przedsiębiorcy to znaczy kilku osób trzecich, jeżeli chodzi o skaling i piaskowanie.

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich to odpowiedzialność osoby, która nie jest podatnikiem, określana przepisami ustawy Ordynacja podatkowa za niezapłacony podatek przez podatnika zobowiązanego do tego przez ustawę podatkową. Stroną w postępowaniu podatkowym w sprawie przeniesienia odpowiedzialności podatkowej może być: nabywca przedsiębiorstwa podatnika bądź jego zorganizowanej części, lub też pojedynczych składników majątku podatnika związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, jeśli wartość jednostkowa nabywanego składnika przekracza limit ustanowiony w ustawie Ordynacja podatkowa, limit na 2007 r. to 15.000 zł, członkowie zarządu podatnika spółki kapitałowej, jeśli są w stosunku do nich przesłanki określone w ustawie Ordynacja podatkowa, spadkobiercy, zapisobiorcy oraz małżonkowie, również rozwiedzeni, podatnika, a także inni członkowie rodziny współdziałający z podatnikiem w prowadzeniu działalności oraz osiągający z tego korzyści, tak zwany firmant użyczający imienia i nazwiska, nazwy albo firmy dla ukrycia prowadzenia działalności przez podatnika bądź ukrycia jej rzeczywistych rozmiarów, wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej za zaległości podatkowe spółki oraz wspólników powstające z działalności spółki wykonującej skaling i piaskowanie.

Osoba trzecia zobowiązana do zapłaty cudzego podatku nie może brać udziału i kwestionować ustaleń postępowania podatkowego realizowanego w stosunku do podatnika, a mającego ustalić wysokość zaległości podatkowej, ponieważ nie jest stroną w tym postępowaniu. Z tych powodów nie może zaskarżyć decyzji organu podatkowego, który ustala wysokość zaległości podatkowej podatnika. Postępowanie w kwestii przeniesienia odpowiedzialności podatkowej na osobę trzecią jest zupełnie innym postępowaniem dotyczącej skalingu i piaskowania.

Stroną staje się osoba trzecia w stosunku do podatnika, zaś podatnik traci przymiot strony w tym postępowaniu, które wszczyna organ podatkowy właściwy miejscowo oraz rzeczowo dla nieuregulowanego podatku. Warunkiem rozpoczęcia takiego postępowania jest bezskuteczność egzekucji administracyjnej w stosunku do podatnika zalegającego z wpłatą podatku. Efektem postępowania jest decyzja przenosząca na osobę trzecią odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe podatnika. W związku z czym jest to odpowiedzialność za cudzy dług podatkowy decyzja taka nie jest decyzją ustalającą bądź określającą wysokość zobowiązania podatkowego osoby, która jest adresatem tej decyzji. Oznacza to, że osoba zobowiązana do zapłaty podatku na mocy decyzji przenoszącej na nią zobowiązanie za cudzy dług podatkowy, nie staje się z tego powodu podatnikiem.