Tworzenie planu pracy licencjackiej

prace licencjackie, jako prace zaliczeniowe pisane według aparatu naukowego muszą posiadać plan, odpowiadający przyjętemu tematowi. Jednocześnie stworzenie planu pracy jest czymś w rodzaju gwarancji, że praca licencjacka zostanie przez studenta napisana i nie powstanie w trakcie jej pisania problem ze źródłami. Dobrze jest, jeżeli przyjęta tematyka tworzonej przez studenta pracy odpowiada jego zainteresowaniom naukowym, wówczas taką pracę o wiele łatwiej jest napisać. Jednak zdarzają się także sytuacje, że profesor prowadzący seminarium narzuca jego uczestnikom tematy prac licencjackich. Najpierw zawsze z nimi rozmawia i poznaje ich zainteresowania, a dopiero potem, biorąc pod uwagę aspiracje swoich studentów oraz własne plany odnośnie działania seminarium rozdziela pomiędzy nich tematy prac. Niektórym studentom bardzo odpowiada taka sytuacja, ponieważ mogą od razu usiąść nad planem pracy bez potrzeby wcześniejszego przeprowadzania długiej kwerendy bibliotecznej. prace licencjackie muszą przecież zostać napisane w szybkim tempie po krótkim okresie studiowania.

Dla niektórych studentów opracowanie planu pracy jest najtrudniejszym etapem w jej pisaniu. prace licencjackie wprawdzie są krótkie, ale muszą zostać podzielone na równe części, odpowiadające przyjętej tematyce. W przypadku prac licencjackich pisanych z zakresu nauk humanistycznych nie ma potrzeby tworzenia podpunktów w rozdziałach, wystarczy żeby udało się wprowadzić w nich paragrafy oraz wstęp i zakończenie. Inaczej może być w przypadku prac pisanych z zakresu nauk ścisłych, ale one także nie będą posiadały bardzo rozbudowanej struktury.

Najważniejsze, aby student pokazał, że potrafi używać w swojej pracy sformułowań charakterystycznych dla swojej dziedziny wiedzy, a jednocześnie prawidłowo wprowadzał przypisy i pochwalił się dobrze sformatowanym tekstem. Prace licencjackie są bardzo dobrym przygotowaniem przed pisaniem prac magisterskich, a w dalszej perspektywie również doktorskich.