Wypożyczalnia namiotów! Przedstawienie aspektów związanych z bezpieczeństwem

Wypożyczalnia namiotów a bezpieczeństwo imprez

Problematyka zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych jest jednym  z ważniejszych elementów życia społecznego. W szerokim ujęciu, dotyczy ono nie tylko osób, które są obecne na takich imprezach, ale również zdecydowanej większości, jeżeli nie całego społeczeństwa. W ostatnich latach znaczenie imprez masowych, zwłaszcza meczów piłki nożnej jeszcze bardziej wzrosło. Jest to niewątpliwie związane z nabierającym na sile postępem technologicznym czyli rozwojem Internetu, oraz z powszechnie obecną komercjalizacją praktycznie każdego aspektu jaki jest związany z taką imprezą, jeżeli chodzi o wypożyczalnia namiotów http://www.wynajem-namiotow.com.pl/.

Bezpieczeństwo imprez masowych jest elementem szerszego pojęcia jakim jest bezpieczeństwo publiczne. Jest ono jednym z najważniejszych oczekiwań obywateli jakie mają wobec państwa oraz tym samym jednym z najważniejszych zadań państwa jakie ma wobec obywateli. Podkreśla to art. 5 Konstytucji RP. Zgodnie z nim Rzeczpospolita chroni niepodległości oraz nienaruszalności swojego terytorium. Zapewnia swoim obywatelom ich prawa, wolności, prawa człowieka, a także bezpieczeństwo. Próbą uporządkowania problematyki, która jest związana z bezpieczeństwem imprez masowych z punktu widzenia prawnego jest ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Jednomyślnie z tą ustawą, bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje swoim pojęciem spełnienie przez organizatora, który jest podmiotem odpowiedzialnym za jego zapewnienie, wymogów w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które uczestniczą w imprezie, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia od strony medycznej czy zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych oraz służących tym obiektom instalacji i urządzeń technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwpożarowych i sanitarnych. Wypożyczalnia namiotów musi zdawać sobie z tego sprawę.

Postępowanie w sprawach, które są określone w ustawie, z wyłączeniem art. 14, przeprowadza się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu oraz czasie jej trwania odpowiada jej organizator. Może nim być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W praktyce o kwestie bezpieczeństwa w czasie i miejscu odbywania się imprezy masowej dbają służby porządkowe i informacyjne organizatora. Członkowie służby porządkowej działają w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych, jeżeli chodzi o wypożyczalnia namiotów. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, ale także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji,  Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, co jest określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych oraz w innych przepisach nakierowanych na wypożyczalnia namiotów.

W razie potrzeby obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa także na innych właściwych służbach i organach. Zabezpieczenie imprezy masowej to wszystkie skoordynowane przedsięwzięcia, podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą masową odnoszącą się do wypożyczalnia namiotów. Działania w ramach zabezpieczenia imprezy masowej są realizowane przed imprezą, w momencie jej trwania, jak również po jej zakończeniu, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z tą imprezą. Szczególne warunki, które dotyczą bezpieczeństwa organizacji meczów piłki nożnej, są w poświęconym im 3 rozdziale ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Przepisy tego rozdziału stosuje się odpowiednio także do organizacji masowych imprez sportowych podwyższonego ryzyka. 

Organem, który zajmuje się wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce wyznaczone do przeprowadzenia imprezy masowej. Właściwy miejscowo komendant powiatowy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz kierownik jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej czyli pogotowia ratunkowego i państwowy inspektor sanitarny wydają opinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie. Podstawą wydania opinii przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji oraz komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej są przedłożone mu przez organizatora informacje, dokumentacja, oraz lustracja obiektu bądź terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, gdzie stawia się na wypożyczalnia namiotów. Komendant powiatowy, rejonowy lub miejski Policji wydaje opinię dodatkowo w oparciu o analizę ryzyka, która określa przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego jakie mogą wystąpić w związku z imprezą masową. Opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.  

Organ monitoruje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami jakie są określone w zezwoleniu. Organ może także kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej, która nie jest imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami jakie są określone w zezwoleniu. Wykonując czynności związane z monitorowaniem przebiegu imprezy masowej organ może korzystać z sił oraz środków właściwego miejscowo: komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji, komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego oraz państwowego inspektora sanitarnego. Organ w związku z przeprowadzaną kontrolą ma prawo do: zażądania od organizatora informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do dokonania kontroli, swobodnego wstępu do miejsca, w którym ma się odbywać impreza masowa i innych pomieszczeń powiązanych bezpośrednio z przeprowadzaniem imprezy masowej, przeprowadzania sprawdzenie miejsc, przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszczeń związanych bezpośrednio z przeprowadzaniem imprezy masowej czy żądania od osób, które działają w imieniu i na rzecz organizatora udzielenia informacji w formie ustnej, a także pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli w aspekcie wypożyczalnia namiotów. Organ wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej w przypadku, gdy stwierdza niespełnienie przez organizatora warunków wymienionych w zezwoleniu, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, o czym od ręki powiadamia właściwego wojewodę. Decyzję dostarcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej przez jej organizatora, komendant powiatowy, rejonowy lub miejski Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego, państwowy inspektor sanitarny mogą wnioskować do organu, który wydał zezwolenie, o jej przerwanie. W sytuacji negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z zaplanowaną lub przeprowadzoną imprezą masową wojewoda, na drodze decyzji administracyjnej, może: zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonej części czy wprowadzić, na czas określony bądź nieokreślony, zakaz przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części, jeżeli chodzi o wypożyczalnia namiotów, Jednak, aby doprowadzić do realizacji imprezy masowej, organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia się imprezy w zgłasza się z wnioskiem do właściwego organu o wydanie zezwolenia na realizację imprezy masowej. Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej, ma obowiązek zawiadomienia najbliżej położonego od miejsca odbywania się imprezy masowej, szpitala, który posiada szpitalny oddział ratunkowy albo szpitala, który posiada minimum: oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową i oddział chorób wewnętrznych, podając w nim lokalizację, rodzaj oraz przewidywaną liczbę ludzi biorących udział w organizowanej imprezie masowej.  

W przypadku imprezy masowej z udziałem ponad 10000 uczestników organizator imprezy masowej wyznacza koordynatora medycznego imprezy. Coraz częściej stawia się wtedy na wypożyczalnia namiotów. Organizujący imprezę masową, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia musi się zwrócić do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji i komendanta powiatowego bądź miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii co do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Do wniosku o wydanie opinii organizator załącza dokumentację i informacje złożone do organu, który wydaje zezwolenie wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, jak również: program i regulamin imprezy masowej z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,  regulamin obiektu, terenu, oraz informację o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,  pisemną instrukcję, która określa zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu nakierowanym również na wypożyczalnia namiotów.

Trudno jest jednak sobie wyobrazić, żeby nawet 60 tak wyposażonych ochroniarzy było w stanie zatrzymać na przykład: uzbrojonych w krzesełka i kawałki ogrodzenia pseudokibiców. Oczywiście po zatrzymaniu „agresor” musi zostać jak najszybciej przekazany policji. Służby ochrony tak samo jak inni pracownicy ochrony podlegają ustawie o ochronie osób i mienia z 22 lipca 1997 r., w której ustawodawca wskazał sposób oznakowania i umundurowania pracowników ochrony, którzy są pracownikami podmiotów posiadających koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz będących członkami Wewnętrznych Służb Ochrony. W przypadku WSO sposób umundurowania i oznakowania został określony szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z dnia 18 stycznia 1999 r.) wydanym na podstawie art.13, ust. 4 ustawy o ochronie osób i mienia odnoszącej się również do aspektu wypożyczalni namiotów.

Natomiast w przypadku pracowników ochrony będących pracownikami podmiotów gospodarczych prowadzących działalność usługową w zakresie ochrony osób i mienia ustawodawca nie był już tak szczegółowy i w art. 20 stwierdził lakonicznie, że: przedsiębiorca obowiązany jest oznaczyć pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego; zapewnić noszenie ubioru przez pracowników ochrony, umożliwiającego ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego w przypadkach,o których mowa w art. 40.

W związku z tym, że ustawodawca nie określa szczegółowo wzoru umundurowania i wyposażenia pracowników ochrony, przedstawienie je na podstawie własnych doświadczeń i przemyśleń. Głównym zadaniem Grup Interwencyjnych (GI) czy też jak kto woli Patroli Kontrolno – Interwencyjnych (PKI) jest podjęcie interwencji na sygnał o alarmie przekazany ze Stacji Monitorowania Obiektów (SMO) oraz podejmowanie czynności kontrolnych czy to w stosunku do pracowników ochrony pełniących funkcje ochronne na obiektach czy też w stosunku do samych obiektów, miejsc, obszarów, kontrolując stan ich bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o wypożyczalnia namiotów. Realizacja tego typu zadań ochronnych poza odpowiednimi kwalifikacjami wymaga odpowiedniego umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia. I właśnie te trzy ostatnie elementy będą tematem niniejszych rozważań i sugestii. Zaczniemy od umundurowania pracownika ochrony. Jak przystało na przedstawiciela jednostek specjalnych w ochronie pracownik ochrony winien posiada