Zakres obowiązków kierownika budowy

Według polskiego prawa budowlanego, kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowy. Osoba na tym stanowisku związana jest z danym placem budowy od zatwierdzenia i przyjęcia inwestycji do zrealizowania, aż po jej odbiór techniczny. Mimo, że w prawie budowlanym jest zawarty zakres obowiązków kierownika budowy, to zazwyczaj jego zobowiązania są znacznie poszerzone.

Kierownik budowy odpowiada za całość procesu budowy obiektu. W pierwszej kolejności, musi on wydać oświadczenie, że przyjmuje zlecenie. Następnie musi oznakować teren budowy oraz wywiesić na nim tabliczki zawierające wymagane dane. Także wyznaczenie wytycznych geodezyjnych wchodzi w skład obowiązków kierownika budowlanego. Podczas wykonywania robót budowlanych, należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, za co także odpowiada kierownik danej budowy. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, musi zostać opracowany dokładny plan ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Za treść tego planu odpowiada kierownik budowy, podpisując go przed rozpoczęciem prac. Wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane w oparciu o przepisy budowlano – techniczne, muszą być zgodne z projektem oraz pozwoleniem na budowę. Każda budowa wymaga także prowadzenia dokładnej dokumentacji, za którą także odpowiedzialny jest jej kierownik. Jest on zobowiązany do codziennych wpisów do dziennika budowy.

Może także w tym dzienniku zapisywać swoje uwagi i wnioski. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że na placu budowy powstanie zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, kierownik budowy jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania pracy, a także do powiadomienia o zaistniałym fakcie inwestora. Przed zgłoszeniem całości budowy do odbioru technicznego, kierownik budowlany ma obowiązek dokładnego sprawdzenia instalacji gazowej, elektrycznej, a także przyłączy. Po tych czynnościach, budowa może zostać zgłoszona do odbioru. Kierownik budowy jest zobowiązany także do naprawienia usterek i poprawienia nieprawidłowości, jakie wykaże odbiór budowy.